2019.10.03

1964 VW type 3 notchback


engineオーバーホール完了!